JooMix.org

logo


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT  

NaturalPatika Webshop Kft.  (székhelye: 2483 Gárdony, V.u.2..; Cg:07-09-026566; adószáma: 25453144-2-07; elérhetőségek: e-mail:   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; telefon: +36 70 312-29-92; továbbiakban: „NaturalPatika Webshop Kft.”) tiszteletben tartja a weboldala látogatóinak személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot. Az adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a http://naturalpatika.hu weboldalnak (a továbbiakban: „Weboldal”) működtetésére vonatkozik, amely Weboldalon a jelen adatvédelmi nyilatkozat közvetlenül elérhető.

NaturalPatika Webshop Kft., mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli. Az adatvédelmi törvény rendelkezéseit itt olvashatja.(2011. december 31-ig: 1992. évi LXIII. törvény.; 2012. január 1-től: 2011. évi CXII. törvény)

A NaturalPatika Webshop Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a NaturalPatika Webshop Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vásárlót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

NaturalPatika Webshop Kft., mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint tájékoztatja.

2. AZONOSÍTÁSRA ALKALMAS ADATOK KEZELÉSE

2.1. Önként rendelkezésre bocsátott Személyes Adatok

A Naturalpatika kezeli azokat az önként rendelkezésére bocsátott adatokat, amelyek alkalmasak az Ön személy szerinti azonosítására, mint például a név, lakcím, telefonszám, e-mail cím („Személyes Adatok”). A Személyes Adatokat Ön a Weboldal megfelelő részének használatával bocsátja a rendelkezésünkre. A NaturalPatika Webshop Kft. a Személyes Adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az adatkezelés célja a NaturalPatika Webshop Kft. által nyújtott szolgáltatások nyújtásának biztosítása és fejlesztése,  a Vásárlóval  történő kapcsolattartás, illetve hírlevél, illetve szakmai munkákról, szolgáltatásairól, termékeiről és egyéb tevékenységeiről tájékoztató, ismeretterjesztő anyag a Vásárlóhoz történő eljuttatása.

NaturalPatika Webshop Kft. a neki megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely  Vásárló  e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ő vesz igénybe szolgáltatást. A megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót  terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

2.2. Web-szerver látogatási adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Vásárló bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a NaturalPatika Webshop Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ilyen adatok például az IP cím, a látogatás időpontja, a felkeresett oldalak, a weboldal, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a a Vásárló külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes  a Vásárló  adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az NaturalPatika Webshp Kft. fér hozzá. Ha Weboldalunk cookie-kat használ, a web-szerver gyűjti az ezekkel kapcsolatos adatokat is.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az informatikai rendszer technikai fejlesztése és  a Vásárló jogainak védelme.

Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és/vagy a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

3. FELHASZNÁLÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

A Személyes Adatokat felhasználhatjuk abból a célból, hogy a Weboldalon elérhető Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően kapcsolatba lépjünk Önnel, termékeinket kérésére eljuttassuk Önhöz, illetőleg Önt a termékeinkre és a szolgáltatásainkra vonatkozó információkkal lássuk el.

A Személyes Adatokat kizárólag a közösen végzett szolgáltatásokkal kapcsolatban továbbítjuk a megbízottjainknak, szállítóinknak, és szerződéses partnereinknek. A megbízottaink, szállítóink, és szerződéses partnereink semmilyen más módon nem használhatják fel ezeket az adatokat, csak a NaturalPatika Webshop Kft.-nak történő szolgáltatásnyújtás érdekében, illetve azokkal a szolgáltatásokkal összefüggésben, amit a Naturalpatika-val együttműködésben végeznek.

NaturalPatika Webshop Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Személyes Adatokat a hatóságok jogszerű megkeresésére történő válaszadás során, illetőleg ha azt a jogszabályok előírják, átadja.

Mindenki, aki részére a NaturalPatika Webshop Kft. adatokat ad át, szerződés alapján köteles legalább a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatba foglaltakkal egyenértékű védelmet biztosítani az adatok tekintetében.

A Személyes Adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személynek, illetékteleneknek nem szolgáltatjuk ki. A Személyes Adatokat védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Személyes Adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megteszünk.

 4. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Vásárló által megadott Személyes Adatok addig kezelhetőek a NaturalPatika Webshop Kft., mint adatkezelő részéről, amíg  a Vásárló kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A NaturalPatika Webshop Kft. biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes Vásárlói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha  a Vásárló Személyes Adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, és/vagy adatainak törlését kérte, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

5. AZ ÉRÍNTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

Személyes Adatok helyesbítése és a Személyes Adatok törlése vagy zárolása iránti igény kifejezett írásos nyilatkozattal közölhető az alábbi e-mail címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Személyes Adataik kezeléséről  a Vásárlók a NaturalPatika Webshop Kft.-tól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, a Naturalpatika címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek.

E-mailben küldött tájékoztatáskérést a NaturalPatika Webshop Kft. csak akkor tekint hitelesnek, ha azt  a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet  a Vásárlónak a Naturalpatika által kezelt adataira, azok forrásaira,  az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra kik, milyen célból és milyen jogalapon kapták vagy kapják meg a Vásárló adatait.

Az érintett tiltakozhat Személyes Adatának kezelése ellen, ennek részletes módját az adatvédelmi törvény 16/A § tartalmazza (2012. január 1-től: 21.§).

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Erről részletes tájékoztatást az adatvédelmi törvény 17.§-ban olvashat (2012. január 1-től: 22.§)

A Vásárló az adatvédelmi törvény valamint az 1954. évi IV. tv alapján jogérvényesítési lehetőségeit bíróságon gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes Adattal kapcsolatban kérheti 2011. december 31-ig az adatvédelmi biztos, 2012. január 1-től a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

 
Jogorvoslat:
 
1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
 
2. A NaturalPatika Webshop Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
 
3. Amennyiben a Felhasználó a NaturalPatika Webshop Kft. (Szolgáltató) által  meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
 
 
4. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410

NaturalPatika Webshop Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt Személyes Adatokat maga dolgozza fel

NaturalPatika Webshop Kft. bármikor jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról  a Vásárlókat hírlevélben és a belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-40771 

Gárdony, 2016. január 8.

dr.Nona International Ltd.

A NaturalPatika a dr.Nona International Ltd. független termékközvetítője.

Elérhetőség

NaturalPatika Webshop Kft.
2483 Gárdony, V. utca 2. 
H2483

+36 70 3122992
E-mail: naturalpatika@gmail.com

facebook